Diensten

Corporatie van Waarde levert diensten op het gebied van asset management en property management. Hierbij richten we ons specifiek op de portefeuille bedrijfsonroerendgoed bij corporaties, waaronder naast winkels, kantoren en bedrijfsruimten ook zorgcomplexen en antennes vallen.

Strategisch, tactisch en operationeel

Portfolio management houdt zich bezig met het bepalen van de omvang, de samenstelling en de geografische spreiding van de vastgoedportefeuille. Asset management houdt zich bezig met de financiële en maatschappelijk prestaties van objecten, de keuze tussen aanhouden en afstoten van objecten, het bepalen of bouwtechnische ingrepen nodig zijn en acquisitie van objecten/projecten.

Property management (operationeel) betreft de operationele invulling van asset management (tactisch) én van portefeuillemanagement (strategisch).

1. Asset management

Doorgaans ligt de focus bij asset management op het rendement van de vastgoedportefeuille, binnen corporaties speelt naast het rendement echter ook de maatschappelijke waarde van het vastgoed een belangrijke rol. Bij Corporatie van Waarde vertalen wij het strategische portefeuillebeleid naar het tactische complexniveau, met als vertrekpunt het optimaliseren van de waarde van de portefeuille bedrijfsonroerendgoed, zowel in financiële als in maatschappelijke zin.

Hierbij valt te denken aan de vraag of een zorgcomplex nog een periode kan door exploiteren of dat het complex gerenoveerd of mogelijk zelfs verkocht moet worden. Ook kan het gaan om de vraag of er na herontwikkeling van een wooncomplex nog bedrijfsruimten in de plint terug moeten komen en zo ja, welk type bedrijfsruimte. Een andere vraag kan betrekking hebben op de almaar toenemende wildgroei aan antennes op corporatiebezit, is dit wenselijk of moet dat juist beter gereguleerd worden.

Corporatie van Waarde zal hier in opdracht van de corporatie op een deskundige, heldere en praktisch ingestelde wijze sturing aan geven en communiceren met alle betrokken partijen, zowel intern als extern.

Lees verder..

Het doel van property management is het optimaliseren van de exploitatie van de verschillende woon-, zorg-, en bedrijfscomplexen. Het betreft hier doorgaans operationele beslissingen voor de kortere termijn.
Property management behelst het dagelijkse beheer van de portefeuille en omvat administratieve, technische en commerciële (waaronder promotionele) taken, zoals het contact met huurders, huur- en verhuur en marketing, maar bijvoorbeeld ook het afwikkelen van schademeldingen en huurincasso.

Administratief beheer bestaat voornamelijk uit de facturatie aan debiteuren, de debiteurenbewaking, het verwerken van facturen (crediteuren), periodieke verslaglegging, servicekostenafrekeningen en het behartigen van incassozaken bij niet betalende huurders. Hieronder valt ook het beheren van alle relevante informatie over huurders en vastgoed.

Onder technisch beheer vallen werkzaamheden als klachtenonderhoud, mutatieonderhoud, energiemanagement, onderhoudscontracten, planmatig onderhoud, commercieel onderhoud en ondersteuning van facility management.

Commercieel beheer behelst het onderhouden van contacten met (nieuwe) huurders en het coördineren van dagelijkse beheersactiviteiten zoals het verhuren van leeggekomen bedrijfsobjecten, het opstellen van de huurcontracten en het contractbeheer van de lopende huurovereenkomsten (waaronder aktes van indeplaatsstelling en het begeleiden van huurprijsherzieningen), het doen van onderzoek en het verzorgen van analyses.

Lees verder..

2. Property management

3. BOG consultancy

Corporatie van Waarde levert naast asset management en propertymanagement ook verschillende op zichzelf staande adviesdiensten ten behoeve van de BOG portefeuille voor corporaties.

Hieronder vallen onder meer het begeleiden van huurprijsherzieningsprocedures, advisering t.b.v. specifieke planontwikkeling, het verzorgen van marktonderzoek en taxaties, aanhuur/aankoop en verhuur/verkoop van objecten en waardebepaling t.b.v. de WOZ en daarmee samenhangend de uitgaven t.b.v. verhuurdersheffing.

Lees meer..